सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७५  मंसिर  २७  १५  ६३४
  २  २०७५  मंसिर  २७  १५  ६३३
  ३  २०७५  कार्तिक  २७  १४  ६३२
  ४  २०७५  कार्तिक  २७  १३  ६३१
  ५  २०७५  आश्विन  २७  १२  ६३०
  ६  २०७५  आश्विन  २७  ११  ६२९
  ७  २०७५  भाद्र  २७  १०  ६२८
  ८  २०७५  भाद्र  २७  ९  ६२७
  ९  २०७५  श्रावण  २७  ८  ६२६
  १०  २०७५  श्रावण  २७  ७  ६२५
  ११  २०७५  आषाढ  २७  ६  ६२४
  १२  २०७५  आषाढ  २७  ५  ६२३
  १३  २०७५  जेष्ठ  २७  ४  ६२२
  १४  २०७५  जेष्ठ  २७  ३  ६२१
  १५  २०७५  बैशाख  २७  २  ६२०
  १६  २०७५  बैशाख  २७  १  ६१९
  १७  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  १८  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  १९  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  २०  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  २१  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  २२  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  २३  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  २४  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  २५  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  २६  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  २७  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  २८  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  २९  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  ३०  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  ३१  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  ३२  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  ३३  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  ३४  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  ३५  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  ३६  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ३७  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ३८  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ३९  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ४०  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ४१  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ४२  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ४३  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ४४  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ४५  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ४६  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ४७  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ४८  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ४९  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ५०  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ५१  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ५२  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ५३  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ५४  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ५५  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ५६  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ५७  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ५८  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ५९  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ६०  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ६१  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ६२  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ६३  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ६४  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ६५  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ६६  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ६७  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ६८  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ६९  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ७०  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ७१  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ७२  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ७३  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ७४  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ७५  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ७६  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ७७  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ७८  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ७९  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ८०  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ८१  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ८२  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ८३  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ८४  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ८५  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ८६  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ८७  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ८८  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ८९  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ९०  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ९१  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ९२  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ९३  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ९४  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ९५  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ९६  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ९७  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ९८  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ९९  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  १००  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  १०१  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  १०२  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  १०३  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  १०४  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  १०५  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  १०६  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  १०७  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  १०८  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  १०९  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  ११०  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  १११  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  ११२  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  ११३  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  ११४  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  ११५  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  ११६  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  ११७  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  ११८  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  ११९  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  १२०  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  १२१  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  १२२  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  १२३  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  १२४  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  १२५  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  १२६  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १२७  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १२८  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १२९  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  १३०  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १३१  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १३२  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १३३  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १३४  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १३५  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १३६  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १३७  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १३८  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १३९  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १४०  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १४१  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १४२  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १४३  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १४४  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १४५  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १४६  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १४७  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १४८  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १४९  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १५०  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १५१  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १५२  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १५३  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १५४  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १५५  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १५६  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १५७  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १५८  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १५९  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १६०  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १६१  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १६२  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १६३  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १६४  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १६५  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १६६  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १६७  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १६८  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १६९  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १७०  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १७१  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १७२  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १७३  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १७४  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १७५  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १७६  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १७७  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १७८  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १७९  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १८०  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १८१  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १८२  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १८३  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १८४  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १८५  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १८६  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १८७  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १८८  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १८९  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १९०  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १९१  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  १९२  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  १९३  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  १९४  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  १९५  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  १९६  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  १९७  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  १९८  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  १९९  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  २००  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  २०१  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  २०२  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  २०३  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  २०४  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  २०५  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  २०६  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  २०७  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  २०८  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  २०९  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  २१०  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  २११  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  २१२  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  २१३  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २१४  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २१५  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २१६  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २१७  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २१८  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २१९  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २२०  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २२१  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २२२  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २२३  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २२४  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २२५  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २२६  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २२७  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २२८  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २२९  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २३०  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २३१  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २३२  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २३३  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २३४  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २३५  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २३६  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २३७  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २३८  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २३९  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २४०  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २४१  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २४२  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २४३  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २४४  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २४५  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २४६  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २४७  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २४८  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २४९  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २५०  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २५१  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २५२  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २५३  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २५४  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २५५  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २५६  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २५७  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २५८  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २५९  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २६०  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २६१  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २६२  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २६३  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९