सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७५  पौष  २७  १८  ६३६
  २  २०७५  पौष  २७  १७  ६३५
  ३  २०७५  मंसिर  २७  १६  ६३४
  ४  २०७५  मंसिर  २७  १५  ६३३
  ५  २०७५  कार्तिक  २७  १४  ६३२
  ६  २०७५  कार्तिक  २७  १३  ६३१
  ७  २०७५  आश्विन  २७  १२  ६३०
  ८  २०७५  आश्विन  २७  ११  ६२९
  ९  २०७५  भाद्र  २७  १०  ६२८
  १०  २०७५  भाद्र  २७  ९  ६२७
  ११  २०७५  श्रावण  २७  ८  ६२६
  १२  २०७५  श्रावण  २७  ७  ६२५
  १३  २०७५  आषाढ  २७  ६  ६२४
  १४  २०७५  आषाढ  २७  ५  ६२३
  १५  २०७५  जेष्ठ  २७  ४  ६२२
  १६  २०७५  जेष्ठ  २७  ३  ६२१
  १७  २०७५  बैशाख  २७  २  ६२०
  १८  २०७५  बैशाख  २७  १  ६१९
  १९  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  २०  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  २१  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  २२  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  २३  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  २४  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  २५  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  २६  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  २७  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  २८  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  २९  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  ३०  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  ३१  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  ३२  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  ३३  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  ३४  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  ३५  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  ३६  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  ३७  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  ३८  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ३९  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  ४०  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ४१  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  ४२  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  ४३  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ४४  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ४५  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ४६  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ४७  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ४८  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ४९  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ५०  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ५१  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ५२  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ५३  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ५४  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ५५  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ५६  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ५७  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ५८  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ५९  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ६०  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ६१  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ६२  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ६३  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ६४  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ६५  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ६६  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ६७  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ६८  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ६९  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ७०  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ७१  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ७२  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ७३  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ७४  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ७५  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ७६  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ७७  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ७८  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ७९  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ८०  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ८१  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ८२  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ८३  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ८४  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ८५  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ८६  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ८७  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ८८  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ८९  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ९०  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ९१  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ९२  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ९३  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ९४  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ९५  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ९६  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ९७  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ९८  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ९९  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  १००  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  १०१  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  १०२  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  १०३  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  १०४  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  १०५  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  १०६  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  १०७  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  १०८  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  १०९  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  ११०  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  १११  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  ११२  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  ११३  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  ११४  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  ११५  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  ११६  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  ११७  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  ११८  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  ११९  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  १२०  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  १२१  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  १२२  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  १२३  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  १२४  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  १२५  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  १२६  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  १२७  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  १२८  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १२९  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १३०  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १३१  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  १३२  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १३३  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १३४  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १३५  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १३६  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १३७  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १३८  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १३९  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १४०  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १४१  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १४२  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १४३  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १४४  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १४५  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १४६  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १४७  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १४८  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १४९  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १५०  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १५१  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १५२  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १५३  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १५४  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १५५  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १५६  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १५७  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १५८  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १५९  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १६०  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १६१  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १६२  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १६३  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १६४  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १६५  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १६६  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १६७  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १६८  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १६९  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १७०  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १७१  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १७२  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १७३  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १७४  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १७५  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १७६  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १७७  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १७८  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १७९  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १८०  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १८१  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १८२  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १८३  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १८४  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १८५  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १८६  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १८७  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १८८  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १८९  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १९०  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १९१  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १९२  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १९३  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  १९४  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  १९५  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  १९६  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  १९७  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  १९८  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  १९९  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  २००  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  २०१  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  २०२  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  २०३  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  २०४  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  २०५  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  २०६  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  २०७  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  २०८  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  २०९  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  २१०  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  २११  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  २१२  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  २१३  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  २१४  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  २१५  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २१६  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २१७  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २१८  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २१९  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २२०  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २२१  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २२२  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २२३  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २२४  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २२५  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २२६  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २२७  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २२८  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २२९  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २३०  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २३१  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २३२  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २३३  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २३४  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २३५  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २३६  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २३७  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २३८  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २३९  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २४०  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २४१  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २४२  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २४३  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २४४  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २४५  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २४६  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २४७  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २४८  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २४९  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २५०  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २५१  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २५२  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २५३  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २५४  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २५५  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २५६  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २५७  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २५८  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २५९  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २६०  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २६१  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २६२  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २६३  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २६४  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २६५  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९