:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  २  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ३  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ४  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ५  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ६  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ७  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ८  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ९  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  १०  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ११  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  १२  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  १३  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  १४  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  १५  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  १६  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  १७  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  १८  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  १९  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  २०  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  २१  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  २२  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  २३  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  २४  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  २५  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  २६  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  २७  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  २८  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  २९  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ३०  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ३१  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ३२  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ३३  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ३४  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ३५  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ३६  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ३७  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ३८  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ३९  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ४०  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ४१  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ४२  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ४३  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ४४  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ४५  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ४६  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ४७  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ४८  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ४९  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ५०  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ५१  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ५२  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ५३  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  ५४  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  ५५  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  ५६  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  ५७  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  ५८  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  ५९  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  ६०  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  ६१  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  ६२  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  ६३  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  ६४  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  ६५  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  ६६  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  ६७  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  ६८  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  ६९  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  ७०  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  ७१  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  ७२  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  ७३  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  ७४  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  ७५  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  ७६  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  ७७  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  ७८  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  ७९  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  ८०  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  ८१  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  ८२  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  ८३  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  ८४  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  ८५  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  ८६  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  ८७  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  ८८  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  ८९  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  ९०  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  ९१  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  ९२  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  ९३  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  ९४  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  ९५  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  ९६  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  ९७  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  ९८  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  ९९  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १००  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १०१  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १०२  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १०३  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १०४  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १०५  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १०६  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १०७  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १०८  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १०९  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  ११०  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १११  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  ११२  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  ११३  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  ११४  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  ११५  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  ११६  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  ११७  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  ११८  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  ११९  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १२०  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १२१  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १२२  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १२३  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १२४  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १२५  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १२६  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १२७  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १२८  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १२९  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १३०  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १३१  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १३२  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १३३  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १३४  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १३५  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १३६  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १३७  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १३८  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १३९  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १४०  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १४१  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १४२  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  १४३  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  १४४  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  १४५  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  १४६  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  १४७  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  १४८  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  १४९  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  १५०  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  १५१  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  १५२  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  १५३  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  १५४  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  १५५  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  १५६  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  १५७  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  १५८  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  १५९  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  १६०  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  १६१  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  १६२  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  १६३  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  १६४  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १६५  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १६६  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १६७  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  १६८  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  १६९  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  १७०  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  १७१  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  १७२  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  १७३  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  १७४  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  १७५  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  १७६  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  १७७  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  १७८  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  १७९  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  १८०  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  १८१  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  १८२  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  १८३  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  १८४  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  १८५  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  १८६  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  १८७  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  १८८  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  १८९  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  १९०  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  १९१  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  १९२  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  १९३  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  १९४  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  १९५  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  १९६  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  १९७  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  १९८  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  १९९  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २००  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २०१  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २०२  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २०३  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २०४  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २०५  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २०६  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २०७  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २०८  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २०९  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २१०  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २११  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २१२  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २१३  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २१४  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९