सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  २  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  ३  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  ४  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  ५  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  ६  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  ७  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  ८  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  ९  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  १०  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  ११  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  १२  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  १३  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  १४  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  १५  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  १६  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  १७  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  १८  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  १९  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  २०  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  २१  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  २२  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  २३  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  २४  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  २५  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  २६  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  २७  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  २८  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  २९  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ३०  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ३१  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ३२  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ३३  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ३४  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ३५  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ३६  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ३७  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ३८  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ३९  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ४०  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ४१  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ४२  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ४३  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ४४  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ४५  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ४६  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ४७  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ४८  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ४९  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ५०  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ५१  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ५२  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ५३  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ५४  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ५५  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ५६  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ५७  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ५८  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ५९  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ६०  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ६१  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ६२  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ६३  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ६४  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ६५  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ६६  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ६७  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ६८  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ६९  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ७०  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ७१  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ७२  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ७३  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ७४  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  ७५  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  ७६  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  ७७  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  ७८  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  ७९  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  ८०  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  ८१  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  ८२  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  ८३  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  ८४  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  ८५  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  ८६  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  ८७  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  ८८  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  ८९  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  ९०  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  ९१  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  ९२  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  ९३  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  ९४  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  ९५  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  ९६  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  ९७  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  ९८  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  ९९  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  १००  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  १०१  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  १०२  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  १०३  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १०४  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १०५  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १०६  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १०७  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १०८  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १०९  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  ११०  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १११  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  ११२  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  ११३  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  ११४  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  ११५  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  ११६  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  ११७  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  ११८  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  ११९  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १२०  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १२१  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १२२  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १२३  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १२४  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १२५  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १२६  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १२७  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १२८  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १२९  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १३०  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १३१  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १३२  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १३३  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १३४  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १३५  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १३६  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १३७  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १३८  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १३९  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १४०  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १४१  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १४२  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १४३  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १४४  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १४५  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १४६  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १४७  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १४८  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १४९  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १५०  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १५१  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १५२  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १५३  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १५४  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १५५  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १५६  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १५७  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १५८  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १५९  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १६०  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १६१  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १६२  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १६३  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  १६४  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  १६५  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  १६६  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  १६७  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  १६८  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  १६९  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  १७०  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  १७१  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  १७२  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  १७३  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  १७४  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  १७५  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  १७६  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  १७७  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  १७८  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  १७९  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  १८०  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  १८१  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  १८२  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  १८३  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  १८४  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  १८५  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १८६  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १८७  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १८८  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  १८९  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  १९०  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  १९१  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  १९२  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  १९३  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  १९४  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  १९५  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  १९६  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  १९७  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  १९८  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  १९९  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २००  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २०१  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २०२  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २०३  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २०४  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २०५  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २०६  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २०७  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २०८  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २०९  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २१०  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २११  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २१२  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २१३  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २१४  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २१५  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २१६  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २१७  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २१८  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २१९  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २२०  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २२१  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २२२  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २२३  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २२४  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २२५  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २२६  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २२७  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २२८  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २२९  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २३०  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २३१  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २३२  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २३३  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २३४  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २३५  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९