:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  २  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ३  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ४  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ५  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ६  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ७  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ८  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ९  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  १०  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ११  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  १२  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  १३  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  १४  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  १५  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  १६  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  १७  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  १८  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  १९  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  २०  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  २१  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  २२  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  २३  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  २४  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  २५  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  २६  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  २७  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  २८  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  २९  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ३०  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ३१  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ३२  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ३३  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ३४  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ३५  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ३६  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ३७  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ३८  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ३९  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ४०  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ४१  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ४२  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ४३  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ४४  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ४५  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ४६  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ४७  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ४८  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ४९  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ५०  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ५१  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ५२  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ५३  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ५४  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ५५  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  ५६  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  ५७  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  ५८  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  ५९  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  ६०  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  ६१  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  ६२  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  ६३  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  ६४  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  ६५  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  ६६  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  ६७  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  ६८  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  ६९  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  ७०  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  ७१  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  ७२  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  ७३  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  ७४  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  ७५  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  ७६  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  ७७  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  ७८  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  ७९  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  ८०  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  ८१  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  ८२  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  ८३  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  ८४  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  ८५  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  ८६  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  ८७  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  ८८  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  ८९  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  ९०  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  ९१  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  ९२  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  ९३  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  ९४  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  ९५  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  ९६  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  ९७  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  ९८  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  ९९  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १००  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १०१  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १०२  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १०३  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १०४  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १०५  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १०६  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १०७  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १०८  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १०९  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  ११०  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १११  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  ११२  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  ११३  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  ११४  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  ११५  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  ११६  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  ११७  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  ११८  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  ११९  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १२०  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १२१  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १२२  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १२३  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १२४  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १२५  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १२६  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १२७  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १२८  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १२९  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १३०  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १३१  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १३२  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १३३  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १३४  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १३५  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १३६  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १३७  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १३८  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १३९  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १४०  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १४१  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १४२  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १४३  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १४४  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  १४५  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  १४६  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  १४७  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  १४८  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  १४९  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  १५०  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  १५१  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  १५२  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  १५३  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  १५४  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  १५५  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  १५६  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  १५७  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  १५८  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  १५९  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  १६०  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  १६१  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  १६२  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  १६३  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  १६४  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  १६५  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  १६६  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १६७  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १६८  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १६९  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  १७०  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  १७१  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  १७२  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  १७३  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  १७४  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  १७५  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  १७६  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  १७७  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  १७८  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  १७९  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  १८०  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  १८१  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  १८२  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  १८३  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  १८४  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  १८५  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  १८६  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  १८७  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  १८८  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  १८९  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  १९०  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  १९१  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  १९२  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  १९३  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  १९४  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  १९५  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  १९६  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  १९७  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  १९८  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  १९९  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २००  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २०१  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २०२  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २०३  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २०४  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २०५  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २०६  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २०७  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २०८  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २०९  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २१०  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २११  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २१२  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २१३  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २१४  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २१५  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २१६  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९