सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  २  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ३  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ४  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ५  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ६  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ७  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ८  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ९  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  १०  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ११  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  १२  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  १३  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  १४  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  १५  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  १६  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  १७  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  १८  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  १९  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  २०  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  २१  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  २२  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  २३  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  २४  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  २५  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  २६  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  २७  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  २८  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  २९  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ३०  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ३१  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ३२  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ३३  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ३४  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ३५  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ३६  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ३७  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ३८  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ३९  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ४०  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ४१  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ४२  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ४३  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ४४  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ४५  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ४६  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ४७  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ४८  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ४९  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ५०  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ५१  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ५२  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ५३  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ५४  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ५५  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ५६  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  ५७  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  ५८  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  ५९  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  ६०  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  ६१  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  ६२  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  ६३  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  ६४  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  ६५  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  ६६  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  ६७  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  ६८  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  ६९  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  ७०  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  ७१  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  ७२  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  ७३  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  ७४  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  ७५  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  ७६  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  ७७  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  ७८  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  ७९  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  ८०  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  ८१  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  ८२  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  ८३  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  ८४  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  ८५  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  ८६  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  ८७  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  ८८  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  ८९  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  ९०  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  ९१  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  ९२  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  ९३  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  ९४  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  ९५  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  ९६  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  ९७  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  ९८  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  ९९  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १००  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १०१  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १०२  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १०३  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १०४  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १०५  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १०६  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १०७  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १०८  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १०९  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  ११०  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १११  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  ११२  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  ११३  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  ११४  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  ११५  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  ११६  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  ११७  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  ११८  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  ११९  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १२०  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १२१  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १२२  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १२३  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १२४  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १२५  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १२६  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १२७  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १२८  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १२९  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १३०  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १३१  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १३२  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १३३  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १३४  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १३५  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १३६  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १३७  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १३८  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १३९  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १४०  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १४१  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १४२  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १४३  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १४४  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १४५  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  १४६  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  १४७  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  १४८  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  १४९  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  १५०  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  १५१  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  १५२  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  १५३  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  १५४  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  १५५  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  १५६  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  १५७  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  १५८  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  १५९  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  १६०  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  १६१  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  १६२  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  १६३  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  १६४  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  १६५  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  १६६  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  १६७  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १६८  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १६९  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १७०  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  १७१  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  १७२  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  १७३  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  १७४  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  १७५  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  १७६  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  १७७  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  १७८  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  १७९  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  १८०  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  १८१  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  १८२  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  १८३  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  १८४  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  १८५  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  १८६  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  १८७  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  १८८  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  १८९  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  १९०  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  १९१  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  १९२  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  १९३  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  १९४  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  १९५  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  १९६  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  १९७  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  १९८  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  १९९  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २००  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २०१  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २०२  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २०३  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २०४  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २०५  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २०६  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २०७  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २०८  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २०९  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २१०  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २११  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २१२  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २१३  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २१४  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २१५  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २१६  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २१७  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९