सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७५  जेष्ठ  २७  ४  ६२२
  २  २०७५  जेष्ठ  २७  ३  ६२१
  ३  २०७५  बैशाख  २७  २  ६२०
  ४  २०७५  बैशाख  २७  १  ६१९
  ५  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  ६  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  ७  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  ८  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  ९  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  १०  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  ११  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  १२  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  १३  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  १४  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  १५  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  १६  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  १७  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  १८  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  १९  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  २०  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  २१  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  २२  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  २३  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  २४  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  २५  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  २६  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  २७  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  २८  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  २९  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  ३०  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  ३१  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  ३२  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  ३३  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ३४  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ३५  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ३६  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ३७  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ३८  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ३९  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ४०  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ४१  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ४२  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ४३  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ४४  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ४५  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ४६  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ४७  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ४८  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ४९  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ५०  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ५१  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ५२  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ५३  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ५४  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ५५  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ५६  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ५७  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ५८  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ५९  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ६०  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ६१  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ६२  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ६३  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ६४  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ६५  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ६६  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ६७  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ६८  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ६९  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ७०  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ७१  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ७२  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ७३  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ७४  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ७५  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ७६  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ७७  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ७८  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ७९  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ८०  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ८१  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ८२  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ८३  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ८४  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ८५  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ८६  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ८७  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ८८  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ८९  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ९०  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  ९१  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  ९२  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  ९३  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  ९४  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  ९५  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  ९६  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  ९७  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  ९८  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  ९९  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  १००  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  १०१  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  १०२  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  १०३  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  १०४  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  १०५  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  १०६  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  १०७  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  १०८  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  १०९  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  ११०  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  १११  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  ११२  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  ११३  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  ११४  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  ११५  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  ११६  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  ११७  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  ११८  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  ११९  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  १२०  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  १२१  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  १२२  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  १२३  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १२४  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १२५  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १२६  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १२७  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १२८  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १२९  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १३०  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १३१  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १३२  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १३३  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १३४  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १३५  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १३६  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १३७  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १३८  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १३९  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १४०  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १४१  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १४२  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १४३  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १४४  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १४५  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १४६  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १४७  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १४८  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १४९  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १५०  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १५१  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १५२  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १५३  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १५४  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १५५  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १५६  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १५७  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १५८  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १५९  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १६०  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १६१  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १६२  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १६३  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १६४  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १६५  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १६६  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १६७  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १६८  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १६९  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १७०  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १७१  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १७२  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १७३  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १७४  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १७५  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १७६  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १७७  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १७८  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १७९  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  १८०  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  १८१  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  १८२  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  १८३  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  १८४  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  १८५  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  १८६  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  १८७  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  १८८  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  १८९  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  १९०  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  १९१  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  १९२  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  १९३  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  १९४  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  १९५  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  १९६  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  १९७  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  १९८  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  १९९  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  २००  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  २०१  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २०२  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २०३  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २०४  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २०५  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २०६  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २०७  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २०८  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २०९  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २१०  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २११  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २१२  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २१३  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २१४  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २१५  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २१६  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २१७  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २१८  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २१९  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २२०  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २२१  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २२२  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २२३  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २२४  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २२५  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २२६  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २२७  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २२८  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २२९  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २३०  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २३१  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २३२  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २३३  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २३४  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २३५  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २३६  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २३७  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २३८  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २३९  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २४०  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २४१  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २४२  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २४३  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २४४  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २४५  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २४६  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २४७  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २४८  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २४९  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २५०  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २५१  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९