सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नेपाल कानून पत्रिका

Latest Digital Archieve

सि.नं साल महिना भाग अंक
  १  २०७४  आश्विन  ५९  ६
  २  २०७४  भाद्र  ५९  ५
  ३  २०७४  श्रावण  ५९  ४
  ४  २०७४  आषाढ  ५९  ३
  ५  २०७४  जेष्ठ  ५९  २
  ६  २०७४  बैशाख  ५९  १
  ७  २०७३  चैत्र  ५८  १२
  ८  २०७३  फाल्गुन  ५८  ११
  ९  २०७३  माघ  ५८  १०
  १०  २०७३  पौष  ५८  ९
  ११  २०७३  मंसिर  ५८  ८
  १२  २०७३  कार्तिक  ५८  ७
  १३  २०७३  आश्विन  ५८  ६
  १४  २०७३  भाद्र  ५८  ५
  १५  २०७३  श्रावण  ५८  ४
  १६  २०७३  आषाढ  ५८  ३
  १७  २०७३  जेष्ठ  ५८  २
  १८  २०७३  बैशाख  ५८  १
  १९  २०७२  चैत्र  ५७  १२
  २०  २०७२  फाल्गुन  ५७  ११
  २१  २०७२  माघ  ५७  १०
  २२  २०७२  पौष  ५७  ९
  २३  २०७२  मंसिर  ५७  ८
  २४  २०७२  कार्तिक  ५७  ७
  २५  २०७२  आश्विन  ५७  ६
  २६  २०७२  भाद्र  ५७  ५
  २७  २०७२  श्रावण  ५७  ४
  २८  २०७२  आषाढ  ५७  ३
  २९  २०७२  जेष्ठ  ५७  २
  ३०  २०७२  बैशाख  ५७  १
  ३१  २०७१  चैत्र  ५६  १२
  ३२  २०७१  फाल्गुन  ५६  ११
  ३३  २०७१  माघ  ५६  १०
  ३४  २०७१  पौष  ५६  ९
  ३५  २०७१  मंसिर  ५६  ८
  ३६  २०७१  कार्तिक  ५६  ७
  ३७  २०७१  आश्विन  ५६  ६
  ३८  २०७१  भाद्र  ५६  ५
  ३९  २०७१  श्रावण  ५६  ४
  ४०  २०७१  आषाढ  ५६  ३
  ४१  २०७१  जेष्ठ  ५६  २
  ४२  २०७१  बैशाख  ५६  १
  ४३  २०७०    ५५  १३
  ४४  २०७०  चैत्र  ५५  १२
  ४५  २०७०  फाल्गुन  ५५  ११
  ४६  २०७०  माघ  ५५  १०
  ४७  २०७०  पौष  ५५  ९
  ४८  २०७०  मंसिर  ५५  ८
  ४९  २०७०  कार्तिक  ५५  ७
  ५०  २०७०  आश्विन  ५५  ६
  ५१  २०७०  भाद्र  ५५  ५
  ५२  २०७०  श्रावण  ५५  ४
  ५३  २०७०  आषाढ  ५५  ३
  ५४  २०७०  जेष्ठ  ५५  २
  ५५  २०७०  बैशाख  ५५  १
  ५६  २०६९    ५४  १३
  ५७  २०६९  चैत्र  ५४  १२
  ५८  २०६९  फाल्गुन  ५४  ११
  ५९  २०६९  माघ  ५४  १०
  ६०  २०६९  पौष  ५४  ९
  ६१  २०६९  मंसिर  ५४  ८
  ६२  २०६९  कार्तिक  ५४  ७
  ६३  २०६९  आश्विन  ५४  ६
  ६४  २०६९  भाद्र  ५४  ५
  ६५  २०६९  श्रावण  ५४  ४
  ६६  २०६९  आषाढ  ५४  ३
  ६७  २०६९  जेष्ठ  ५४  २
  ६८  २०६९  बैशाख  ५४  १
  ६९  २०६८    ५३  १३
  ७०  २०६८  चैत्र  ५३  १२
  ७१  २०६८  फाल्गुन  ५३  ११
  ७२  २०६८  माघ  ५३  १०
  ७३  २०६८  पौष  ५३  ९
  ७४  २०६८  मंसिर  ५३  ८
  ७५  २०६८  कार्तिक  ५३  ७
  ७६  २०६८  आश्विन  ५३  ६
  ७७  २०६८  भाद्र  ५३  ५
  ७८  २०६८  श्रावण  ५३  ४
  ७९  २०६८  आषाढ  ५३  ३
  ८०  २०६८  जेष्ठ  ५३  २
  ८१  २०६८  बैशाख  ५३  १
  ८२  २०६७    ५२  १३
  ८३  २०६७  चैत्र  ५२  १२
  ८४  २०६७  फाल्गुन  ५२  ११
  ८५  २०६७  माघ  ५२  १०
  ८६  २०६७  पौष  ५२  ९
  ८७  २०६७  मंसिर  ५२  ८
  ८८  २०६७  कार्तिक  ५२  ७
  ८९  २०६७  आश्विन  ५२  ६
  ९०  २०६७  भाद्र  ५२  ५
  ९१  २०६७  श्रावण  ५२  ४
  ९२  २०६७  आषाढ  ५२  ३
  ९३  २०६७  जेष्ठ  ५२  २
  ९४  २०६७  बैशाख  ५२  १
  ९५  २०६६  चैत्र  ५१  १२
  ९६  २०६६  फाल्गुन  ५१  ११
  ९७  २०६६  माघ  ५१  १०
  ९८  २०६६  पौष  ५१  ९
  ९९  २०६६  मंसिर  ५१  ८
  १००  २०६६  कार्तिक  ५१  ७
  १०१  २०६६  आश्विन  ५१  ६
  १०२  २०६६  भाद्र  ५१  ५
  १०३  २०६६  श्रावण  ५१  ४
  १०४  २०६६  आषाढ  ५१  ३
  १०५  २०६६  जेष्ठ  ५१  २
  १०६  २०६६  बैशाख  ५१  १
  १०७  २०६५  चैत्र  ५०  १२
  १०८  २०६५  फाल्गुन  ५०  ११
  १०९  २०६५  माघ  ५०  १०
  ११०  २०६५  पौष  ५०  ९
  १११  २०६५  मंसिर  ५०  ८
  ११२  २०६५  कार्तिक  ५०  ७
  ११३  २०६५  आश्विन  ५०  ६
  ११४  २०६५  भाद्र  ५०  ५
  ११५  २०६५  श्रावण  ५०  ४
  ११६  २०६५  आषाढ  ५०  ३
  ११७  २०६५  जेष्ठ  ५०  २
  ११८  २०६५  बैशाख  ५०  १