:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नेपाल कानुन पत्रिका

Latest Digital Archieve

सि.नं साल महिना भाग अंक
  १  २०७३  भाद्र  ५८  ५
  २  २०७३  श्रावण  ५८  ४
  ३  २०७३  आषाढ  ५८  ३
  ४  २०७३  जेष्ठ  ५८  २
  ५  २०७३  बैशाख  ५८  १
  ६  २०७२  चैत्र  ५७  १२
  ७  २०७२  फाल्गुन  ५७  ११
  ८  २०७२  माघ  ५७  १०
  ९  २०७२  पौष  ५७  ९
  १०  २०७२  मंसिर  ५७  ८
  ११  २०७२  कार्तिक  ५७  ७
  १२  २०७२  आश्विन  ५७  ६
  १३  २०७२  भाद्र  ५७  ५
  १४  २०७२  श्रावण  ५७  ४
  १५  २०७२  आषाढ  ५७  ३
  १६  २०७२  जेष्ठ  ५७  २
  १७  २०७२  बैशाख  ५७  १
  १८  २०७१  चैत्र  ५६  १२
  १९  २०७१  फाल्गुन  ५६  ११
  २०  २०७१  माघ  ५६  १०
  २१  २०७१  पौष  ५६  ९
  २२  २०७१  मंसिर  ५६  ८
  २३  २०७१  कार्तिक  ५६  ७
  २४  २०७१  आश्विन  ५६  ६
  २५  २०७१  भाद्र  ५६  ५
  २६  २०७१  श्रावण  ५६  ४
  २७  २०७१  आषाढ  ५६  ३
  २८  २०७१  जेष्ठ  ५६  २
  २९  २०७१  बैशाख  ५६  १
  ३०  २०७०    ५५  १३
  ३१  २०७०  चैत्र  ५५  १२
  ३२  २०७०  फाल्गुन  ५५  ११
  ३३  २०७०  माघ  ५५  १०
  ३४  २०७०  पौष  ५५  ९
  ३५  २०७०  मंसिर  ५५  ८
  ३६  २०७०  कार्तिक  ५५  ७
  ३७  २०७०  आश्विन  ५५  ६
  ३८  २०७०  भाद्र  ५५  ५
  ३९  २०७०  श्रावण  ५५  ४
  ४०  २०७०  आषाढ  ५५  ३
  ४१  २०७०  जेष्ठ  ५५  २
  ४२  २०७०  बैशाख  ५५  १
  ४३  २०६९    ५४  १३
  ४४  २०६९  चैत्र  ५४  १२
  ४५  २०६९  फाल्गुन  ५४  ११
  ४६  २०६९  माघ  ५४  १०
  ४७  २०६९  पौष  ५४  ९
  ४८  २०६९  मंसिर  ५४  ८
  ४९  २०६९  कार्तिक  ५४  ७
  ५०  २०६९  आश्विन  ५४  ६
  ५१  २०६९  भाद्र  ५४  ५
  ५२  २०६९  श्रावण  ५४  ४
  ५३  २०६९  आषाढ  ५४  ३
  ५४  २०६९  जेष्ठ  ५४  २
  ५५  २०६९  बैशाख  ५४  १
  ५६  २०६८    ५३  १३
  ५७  २०६८  चैत्र  ५३  १२
  ५८  २०६८  फाल्गुन  ५३  ११
  ५९  २०६८  माघ  ५३  १०
  ६०  २०६८  पौष  ५३  ९
  ६१  २०६८  मंसिर  ५३  ८
  ६२  २०६८  कार्तिक  ५३  ७
  ६३  २०६८  आश्विन  ५३  ६
  ६४  २०६८  भाद्र  ५३  ५
  ६५  २०६८  श्रावण  ५३  ४
  ६६  २०६८  आषाढ  ५३  ३
  ६७  २०६८  जेष्ठ  ५३  २
  ६८  २०६८  बैशाख  ५३  १
  ६९  २०६७    ५२  १३
  ७०  २०६७  चैत्र  ५२  १२
  ७१  २०६७  फाल्गुन  ५२  ११
  ७२  २०६७  माघ  ५२  १०
  ७३  २०६७  पौष  ५२  ९
  ७४  २०६७  मंसिर  ५२  ८
  ७५  २०६७  कार्तिक  ५२  ७
  ७६  २०६७  आश्विन  ५२  ६
  ७७  २०६७  भाद्र  ५२  ५
  ७८  २०६७  श्रावण  ५२  ४
  ७९  २०६७  आषाढ  ५२  ३
  ८०  २०६७  जेष्ठ  ५२  २
  ८१  २०६७  बैशाख  ५२  १
  ८२  २०६६  चैत्र  ५१  १२
  ८३  २०६६  फाल्गुन  ५१  ११
  ८४  २०६६  माघ  ५१  १०
  ८५  २०६६  पौष  ५१  ९
  ८६  २०६६  मंसिर  ५१  ८
  ८७  २०६६  कार्तिक  ५१  ७
  ८८  २०६६  आश्विन  ५१  ६
  ८९  २०६६  भाद्र  ५१  ५
  ९०  २०६६  श्रावण  ५१  ४
  ९१  २०६६  आषाढ  ५१  ३
  ९२  २०६६  जेष्ठ  ५१  २
  ९३  २०६६  बैशाख  ५१  १
  ९४  २०६५  चैत्र  ५०  १२
  ९५  २०६५  फाल्गुन  ५०  ११
  ९६  २०६५  माघ  ५०  १०
  ९७  २०६५  पौष  ५०  ९
  ९८  २०६५  मंसिर  ५०  ८
  ९९  २०६५  कार्तिक  ५०  ७
  १००  २०६५  आश्विन  ५०  ६
  १०१  २०६५  भाद्र  ५०  ५
  १०२  २०६५  श्रावण  ५०  ४
  १०३  २०६५  आषाढ  ५०  ३
  १०४  २०६५  जेष्ठ  ५०  २
  १०५  २०६५  बैशाख  ५०  १