सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नेपाल कानून पत्रिका

Latest Digital Archieve

सि.नं साल महिना भाग अंक
  १  २०७४  माघ  ५९  १०
  २  २०७४  पौष  ५९  ९
  ३  २०७४  मंसिर  ५९  ८
  ४  २०७४  कार्तिक  ५९  ७
  ५  २०७४  आश्विन  ५९  ६
  ६  २०७४  भाद्र  ५९  ५
  ७  २०७४  श्रावण  ५९  ४
  ८  २०७४  आषाढ  ५९  ३
  ९  २०७४  जेष्ठ  ५९  २
  १०  २०७४  बैशाख  ५९  १
  ११  २०७३  चैत्र  ५८  १२
  १२  २०७३  फाल्गुन  ५८  ११
  १३  २०७३  माघ  ५८  १०
  १४  २०७३  पौष  ५८  ९
  १५  २०७३  मंसिर  ५८  ८
  १६  २०७३  कार्तिक  ५८  ७
  १७  २०७३  आश्विन  ५८  ६
  १८  २०७३  भाद्र  ५८  ५
  १९  २०७३  श्रावण  ५८  ४
  २०  २०७३  आषाढ  ५८  ३
  २१  २०७३  जेष्ठ  ५८  २
  २२  २०७३  बैशाख  ५८  १
  २३  २०७२  चैत्र  ५७  १२
  २४  २०७२  फाल्गुन  ५७  ११
  २५  २०७२  माघ  ५७  १०
  २६  २०७२  पौष  ५७  ९
  २७  २०७२  मंसिर  ५७  ८
  २८  २०७२  कार्तिक  ५७  ७
  २९  २०७२  आश्विन  ५७  ६
  ३०  २०७२  भाद्र  ५७  ५
  ३१  २०७२  श्रावण  ५७  ४
  ३२  २०७२  आषाढ  ५७  ३
  ३३  २०७२  जेष्ठ  ५७  २
  ३४  २०७२  बैशाख  ५७  १
  ३५  २०७१  चैत्र  ५६  १२
  ३६  २०७१  फाल्गुन  ५६  ११
  ३७  २०७१  माघ  ५६  १०
  ३८  २०७१  पौष  ५६  ९
  ३९  २०७१  मंसिर  ५६  ८
  ४०  २०७१  कार्तिक  ५६  ७
  ४१  २०७१  आश्विन  ५६  ६
  ४२  २०७१  भाद्र  ५६  ५
  ४३  २०७१  श्रावण  ५६  ४
  ४४  २०७१  आषाढ  ५६  ३
  ४५  २०७१  जेष्ठ  ५६  २
  ४६  २०७१  बैशाख  ५६  १
  ४७  २०७०    ५५  १३
  ४८  २०७०  चैत्र  ५५  १२
  ४९  २०७०  फाल्गुन  ५५  ११
  ५०  २०७०  माघ  ५५  १०
  ५१  २०७०  पौष  ५५  ९
  ५२  २०७०  मंसिर  ५५  ८
  ५३  २०७०  कार्तिक  ५५  ७
  ५४  २०७०  आश्विन  ५५  ६
  ५५  २०७०  भाद्र  ५५  ५
  ५६  २०७०  श्रावण  ५५  ४
  ५७  २०७०  आषाढ  ५५  ३
  ५८  २०७०  जेष्ठ  ५५  २
  ५९  २०७०  बैशाख  ५५  १
  ६०  २०६९    ५४  १३
  ६१  २०६९  चैत्र  ५४  १२
  ६२  २०६९  फाल्गुन  ५४  ११
  ६३  २०६९  माघ  ५४  १०
  ६४  २०६९  पौष  ५४  ९
  ६५  २०६९  मंसिर  ५४  ८
  ६६  २०६९  कार्तिक  ५४  ७
  ६७  २०६९  आश्विन  ५४  ६
  ६८  २०६९  भाद्र  ५४  ५
  ६९  २०६९  श्रावण  ५४  ४
  ७०  २०६९  आषाढ  ५४  ३
  ७१  २०६९  जेष्ठ  ५४  २
  ७२  २०६९  बैशाख  ५४  १
  ७३  २०६८    ५३  १३
  ७४  २०६८  चैत्र  ५३  १२
  ७५  २०६८  फाल्गुन  ५३  ११
  ७६  २०६८  माघ  ५३  १०
  ७७  २०६८  पौष  ५३  ९
  ७८  २०६८  मंसिर  ५३  ८
  ७९  २०६८  कार्तिक  ५३  ७
  ८०  २०६८  आश्विन  ५३  ६
  ८१  २०६८  भाद्र  ५३  ५
  ८२  २०६८  श्रावण  ५३  ४
  ८३  २०६८  आषाढ  ५३  ३
  ८४  २०६८  जेष्ठ  ५३  २
  ८५  २०६८  बैशाख  ५३  १
  ८६  २०६७    ५२  १३
  ८७  २०६७  चैत्र  ५२  १२
  ८८  २०६७  फाल्गुन  ५२  ११
  ८९  २०६७  माघ  ५२  १०
  ९०  २०६७  पौष  ५२  ९
  ९१  २०६७  मंसिर  ५२  ८
  ९२  २०६७  कार्तिक  ५२  ७
  ९३  २०६७  आश्विन  ५२  ६
  ९४  २०६७  भाद्र  ५२  ५
  ९५  २०६७  श्रावण  ५२  ४
  ९६  २०६७  आषाढ  ५२  ३
  ९७  २०६७  जेष्ठ  ५२  २
  ९८  २०६७  बैशाख  ५२  १
  ९९  २०६६  चैत्र  ५१  १२
  १००  २०६६  फाल्गुन  ५१  ११
  १०१  २०६६  माघ  ५१  १०
  १०२  २०६६  पौष  ५१  ९
  १०३  २०६६  मंसिर  ५१  ८
  १०४  २०६६  कार्तिक  ५१  ७
  १०५  २०६६  आश्विन  ५१  ६
  १०६  २०६६  भाद्र  ५१  ५
  १०७  २०६६  श्रावण  ५१  ४
  १०८  २०६६  आषाढ  ५१  ३
  १०९  २०६६  जेष्ठ  ५१  २
  ११०  २०६६  बैशाख  ५१  १
  १११  २०६५  चैत्र  ५०  १२
  ११२  २०६५  फाल्गुन  ५०  ११
  ११३  २०६५  माघ  ५०  १०
  ११४  २०६५  पौष  ५०  ९
  ११५  २०६५  मंसिर  ५०  ८
  ११६  २०६५  कार्तिक  ५०  ७
  ११७  २०६५  आश्विन  ५०  ६
  ११८  २०६५  भाद्र  ५०  ५
  ११९  २०६५  श्रावण  ५०  ४
  १२०  २०६५  आषाढ  ५०  ३
  १२१  २०६५  जेष्ठ  ५०  २
  १२२  २०६५  बैशाख  ५०  १