सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नेपाल कानून पत्रिका

Latest Digital Archieve

सि.नं साल महिना भाग अंक
  १  २०७५  आषाढ  ६०  ३
  २  २०७५  जेष्ठ  ६०  २
  ३  २०७५  बैशाख  ६०  १
  ४  २०७४  चैत्र  ५९  १२
  ५  २०७४  फाल्गुन  ५९  ११
  ६  २०७४  माघ  ५९  १०
  ७  २०७४  पौष  ५९  ९
  ८  २०७४  मंसिर  ५९  ८
  ९  २०७४  कार्तिक  ५९  ७
  १०  २०७४  आश्विन  ५९  ६
  ११  २०७४  भाद्र  ५९  ५
  १२  २०७४  श्रावण  ५९  ४
  १३  २०७४  आषाढ  ५९  ३
  १४  २०७४  जेष्ठ  ५९  २
  १५  २०७४  बैशाख  ५९  १
  १६  २०७३  चैत्र  ५८  १२
  १७  २०७३  फाल्गुन  ५८  ११
  १८  २०७३  माघ  ५८  १०
  १९  २०७३  पौष  ५८  ९
  २०  २०७३  मंसिर  ५८  ८
  २१  २०७३  कार्तिक  ५८  ७
  २२  २०७३  आश्विन  ५८  ६
  २३  २०७३  भाद्र  ५८  ५
  २४  २०७३  श्रावण  ५८  ४
  २५  २०७३  आषाढ  ५८  ३
  २६  २०७३  जेष्ठ  ५८  २
  २७  २०७३  बैशाख  ५८  १
  २८  २०७२  चैत्र  ५७  १२
  २९  २०७२  फाल्गुन  ५७  ११
  ३०  २०७२  माघ  ५७  १०
  ३१  २०७२  पौष  ५७  ९
  ३२  २०७२  मंसिर  ५७  ८
  ३३  २०७२  कार्तिक  ५७  ७
  ३४  २०७२  आश्विन  ५७  ६
  ३५  २०७२  भाद्र  ५७  ५
  ३६  २०७२  श्रावण  ५७  ४
  ३७  २०७२  आषाढ  ५७  ३
  ३८  २०७२  जेष्ठ  ५७  २
  ३९  २०७२  बैशाख  ५७  १
  ४०  २०७१    ५६  १३
  ४१  २०७१  चैत्र  ५६  १२
  ४२  २०७१  फाल्गुन  ५६  ११
  ४३  २०७१  माघ  ५६  १०
  ४४  २०७१  पौष  ५६  ९
  ४५  २०७१  मंसिर  ५६  ८
  ४६  २०७१  कार्तिक  ५६  ७
  ४७  २०७१  आश्विन  ५६  ६
  ४८  २०७१  भाद्र  ५६  ५
  ४९  २०७१  श्रावण  ५६  ४
  ५०  २०७१  आषाढ  ५६  ३
  ५१  २०७१  जेष्ठ  ५६  २
  ५२  २०७१  बैशाख  ५६  १
  ५३  २०७०    ५५  १३
  ५४  २०७०  चैत्र  ५५  १२
  ५५  २०७०  फाल्गुन  ५५  ११
  ५६  २०७०  माघ  ५५  १०
  ५७  २०७०  पौष  ५५  ९
  ५८  २०७०  मंसिर  ५५  ८
  ५९  २०७०  कार्तिक  ५५  ७
  ६०  २०७०  आश्विन  ५५  ६
  ६१  २०७०  भाद्र  ५५  ५
  ६२  २०७०  श्रावण  ५५  ४
  ६३  २०७०  आषाढ  ५५  ३
  ६४  २०७०  जेष्ठ  ५५  २
  ६५  २०७०  बैशाख  ५५  १
  ६६  २०६९    ५४  १३
  ६७  २०६९  चैत्र  ५४  १२
  ६८  २०६९  फाल्गुन  ५४  ११
  ६९  २०६९  माघ  ५४  १०
  ७०  २०६९  पौष  ५४  ९
  ७१  २०६९  मंसिर  ५४  ८
  ७२  २०६९  कार्तिक  ५४  ७
  ७३  २०६९  आश्विन  ५४  ६
  ७४  २०६९  भाद्र  ५४  ५
  ७५  २०६९  श्रावण  ५४  ४
  ७६  २०६९  आषाढ  ५४  ३
  ७७  २०६९  जेष्ठ  ५४  २
  ७८  २०६९  बैशाख  ५४  १
  ७९  २०६८    ५३  १३
  ८०  २०६८  चैत्र  ५३  १२
  ८१  २०६८  फाल्गुन  ५३  ११
  ८२  २०६८  माघ  ५३  १०
  ८३  २०६८  पौष  ५३  ९
  ८४  २०६८  मंसिर  ५३  ८
  ८५  २०६८  कार्तिक  ५३  ७
  ८६  २०६८  आश्विन  ५३  ६
  ८७  २०६८  भाद्र  ५३  ५
  ८८  २०६८  श्रावण  ५३  ४
  ८९  २०६८  आषाढ  ५३  ३
  ९०  २०६८  जेष्ठ  ५३  २
  ९१  २०६८  बैशाख  ५३  १
  ९२  २०६७    ५२  १३
  ९३  २०६७  चैत्र  ५२  १२
  ९४  २०६७  फाल्गुन  ५२  ११
  ९५  २०६७  माघ  ५२  १०
  ९६  २०६७  पौष  ५२  ९
  ९७  २०६७  मंसिर  ५२  ८
  ९८  २०६७  कार्तिक  ५२  ७
  ९९  २०६७  आश्विन  ५२  ६
  १००  २०६७  भाद्र  ५२  ५
  १०१  २०६७  श्रावण  ५२  ४
  १०२  २०६७  आषाढ  ५२  ३
  १०३  २०६७  जेष्ठ  ५२  २
  १०४  २०६७  बैशाख  ५२  १
  १०५  २०६६  चैत्र  ५१  १२
  १०६  २०६६  फाल्गुन  ५१  ११
  १०७  २०६६  माघ  ५१  १०
  १०८  २०६६  पौष  ५१  ९
  १०९  २०६६  मंसिर  ५१  ८
  ११०  २०६६  कार्तिक  ५१  ७
  १११  २०६६  आश्विन  ५१  ६
  ११२  २०६६  भाद्र  ५१  ५
  ११३  २०६६  श्रावण  ५१  ४
  ११४  २०६६  आषाढ  ५१  ३
  ११५  २०६६  जेष्ठ  ५१  २
  ११६  २०६६  बैशाख  ५१  १
  ११७  २०६५  चैत्र  ५०  १२
  ११८  २०६५  फाल्गुन  ५०  ११
  ११९  २०६५  माघ  ५०  १०
  १२०  २०६५  पौष  ५०  ९
  १२१  २०६५  मंसिर  ५०  ८
  १२२  २०६५  कार्तिक  ५०  ७
  १२३  २०६५  आश्विन  ५०  ६
  १२४  २०६५  भाद्र  ५०  ५
  १२५  २०६५  श्रावण  ५०  ४
  १२६  २०६५  आषाढ  ५०  ३
  १२७  २०६५  जेष्ठ  ५०  २
  १२८  २०६५  बैशाख  ५०  १