सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नेपाल कानून पत्रिका

Latest Digital Archieve

सि.नं साल महिना भाग अंक
  १  २०७५  भाद्र  ६०  ५
  २  २०७५  श्रावण  ६०  ४
  ३  २०७५  आषाढ  ६०  ३
  ४  २०७५  जेष्ठ  ६०  २
  ५  २०७५  बैशाख  ६०  १
  ६  २०७४  चैत्र  ५९  १२
  ७  २०७४  फाल्गुन  ५९  ११
  ८  २०७४  माघ  ५९  १०
  ९  २०७४  पौष  ५९  ९
  १०  २०७४  मंसिर  ५९  ८
  ११  २०७४  कार्तिक  ५९  ७
  १२  २०७४  आश्विन  ५९  ६
  १३  २०७४  भाद्र  ५९  ५
  १४  २०७४  श्रावण  ५९  ४
  १५  २०७४  आषाढ  ५९  ३
  १६  २०७४  जेष्ठ  ५९  २
  १७  २०७४  बैशाख  ५९  १
  १८  २०७३  चैत्र  ५८  १२
  १९  २०७३  फाल्गुन  ५८  ११
  २०  २०७३  माघ  ५८  १०
  २१  २०७३  पौष  ५८  ९
  २२  २०७३  मंसिर  ५८  ८
  २३  २०७३  कार्तिक  ५८  ७
  २४  २०७३  आश्विन  ५८  ६
  २५  २०७३  भाद्र  ५८  ५
  २६  २०७३  श्रावण  ५८  ४
  २७  २०७३  आषाढ  ५८  ३
  २८  २०७३  जेष्ठ  ५८  २
  २९  २०७३  बैशाख  ५८  १
  ३०  २०७२  चैत्र  ५७  १२
  ३१  २०७२  फाल्गुन  ५७  ११
  ३२  २०७२  माघ  ५७  १०
  ३३  २०७२  पौष  ५७  ९
  ३४  २०७२  मंसिर  ५७  ८
  ३५  २०७२  कार्तिक  ५७  ७
  ३६  २०७२  आश्विन  ५७  ६
  ३७  २०७२  भाद्र  ५७  ५
  ३८  २०७२  श्रावण  ५७  ४
  ३९  २०७२  आषाढ  ५७  ३
  ४०  २०७२  जेष्ठ  ५७  २
  ४१  २०७२  बैशाख  ५७  १
  ४२  २०७१    ५६  १३
  ४३  २०७१  चैत्र  ५६  १२
  ४४  २०७१  फाल्गुन  ५६  ११
  ४५  २०७१  माघ  ५६  १०
  ४६  २०७१  पौष  ५६  ९
  ४७  २०७१  मंसिर  ५६  ८
  ४८  २०७१  कार्तिक  ५६  ७
  ४९  २०७१  आश्विन  ५६  ६
  ५०  २०७१  भाद्र  ५६  ५
  ५१  २०७१  श्रावण  ५६  ४
  ५२  २०७१  आषाढ  ५६  ३
  ५३  २०७१  जेष्ठ  ५६  २
  ५४  २०७१  बैशाख  ५६  १
  ५५  २०७०    ५५  १३
  ५६  २०७०  चैत्र  ५५  १२
  ५७  २०७०  फाल्गुन  ५५  ११
  ५८  २०७०  माघ  ५५  १०
  ५९  २०७०  पौष  ५५  ९
  ६०  २०७०  मंसिर  ५५  ८
  ६१  २०७०  कार्तिक  ५५  ७
  ६२  २०७०  आश्विन  ५५  ६
  ६३  २०७०  भाद्र  ५५  ५
  ६४  २०७०  श्रावण  ५५  ४
  ६५  २०७०  आषाढ  ५५  ३
  ६६  २०७०  जेष्ठ  ५५  २
  ६७  २०७०  बैशाख  ५५  १
  ६८  २०६९    ५४  १३
  ६९  २०६९  चैत्र  ५४  १२
  ७०  २०६९  फाल्गुन  ५४  ११
  ७१  २०६९  माघ  ५४  १०
  ७२  २०६९  पौष  ५४  ९
  ७३  २०६९  मंसिर  ५४  ८
  ७४  २०६९  कार्तिक  ५४  ७
  ७५  २०६९  आश्विन  ५४  ६
  ७६  २०६९  भाद्र  ५४  ५
  ७७  २०६९  श्रावण  ५४  ४
  ७८  २०६९  आषाढ  ५४  ३
  ७९  २०६९  जेष्ठ  ५४  २
  ८०  २०६९  बैशाख  ५४  १
  ८१  २०६८    ५३  १३
  ८२  २०६८  चैत्र  ५३  १२
  ८३  २०६८  फाल्गुन  ५३  ११
  ८४  २०६८  माघ  ५३  १०
  ८५  २०६८  पौष  ५३  ९
  ८६  २०६८  मंसिर  ५३  ८
  ८७  २०६८  कार्तिक  ५३  ७
  ८८  २०६८  आश्विन  ५३  ६
  ८९  २०६८  भाद्र  ५३  ५
  ९०  २०६८  श्रावण  ५३  ४
  ९१  २०६८  आषाढ  ५३  ३
  ९२  २०६८  जेष्ठ  ५३  २
  ९३  २०६८  बैशाख  ५३  १
  ९४  २०६७    ५२  १३
  ९५  २०६७  चैत्र  ५२  १२
  ९६  २०६७  फाल्गुन  ५२  ११
  ९७  २०६७  माघ  ५२  १०
  ९८  २०६७  पौष  ५२  ९
  ९९  २०६७  मंसिर  ५२  ८
  १००  २०६७  कार्तिक  ५२  ७
  १०१  २०६७  आश्विन  ५२  ६
  १०२  २०६७  भाद्र  ५२  ५
  १०३  २०६७  श्रावण  ५२  ४
  १०४  २०६७  आषाढ  ५२  ३
  १०५  २०६७  जेष्ठ  ५२  २
  १०६  २०६७  बैशाख  ५२  १
  १०७  २०६६  चैत्र  ५१  १२
  १०८  २०६६  फाल्गुन  ५१  ११
  १०९  २०६६  माघ  ५१  १०
  ११०  २०६६  पौष  ५१  ९
  १११  २०६६  मंसिर  ५१  ८
  ११२  २०६६  कार्तिक  ५१  ७
  ११३  २०६६  आश्विन  ५१  ६
  ११४  २०६६  भाद्र  ५१  ५
  ११५  २०६६  श्रावण  ५१  ४
  ११६  २०६६  आषाढ  ५१  ३
  ११७  २०६६  जेष्ठ  ५१  २
  ११८  २०६६  बैशाख  ५१  १
  ११९  २०६५  चैत्र  ५०  १२
  १२०  २०६५  फाल्गुन  ५०  ११
  १२१  २०६५  माघ  ५०  १०
  १२२  २०६५  पौष  ५०  ९
  १२३  २०६५  मंसिर  ५०  ८
  १२४  २०६५  कार्तिक  ५०  ७
  १२५  २०६५  आश्विन  ५०  ६
  १२६  २०६५  भाद्र  ५०  ५
  १२७  २०६५  श्रावण  ५०  ४
  १२८  २०६५  आषाढ  ५०  ३
  १२९  २०६५  जेष्ठ  ५०  २
  १३०  २०६५  बैशाख  ५०  १