सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सेवाग्राहीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्ने निवेदनका ढाँचाहरु

 1. अड्डाको रोहवरमा म्याद बुझिपाऊँ
 2. तारिख सकार गरिपाऊँ।
 3. फाराम न ३ म्याद, सूचना प्रकाशन प्रशारण गरी तामेल गरिपाऊँ।
 4. वतन खुलाएको ।
 5. बयान गराइपाऊँ।
 6. हाजिर गराई वयान गराइपाऊँ ।
 7. नक्कल निवेदन ।
 8. दस्तुर दाखिला गरेको ।
 9. गुज्रेको तारिख थामिपाऊँ ।
 10. गुज्रेको म्याद थामिपाऊँ
 11. यथास्थीतिमा राखिपाऊँ ।
 12. बेरीतको म्याद बदर गरिपाऊँ।
 13. निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइपाऊँ ।
 14. सक्कल लिखत पेस गरेको।
 15. साक्षी हाजिर गराई बकपत्र गराइपाऊँ।
 16. संशोधन गरिपाऊँ ।
 17. मुद्दा फिर्ता गरिपाऊँ ।
 18. मुद्दा मुलतबीमा राखिपाऊँ ।
 19. मुद्दा मुलतबीबाट जगाइपाऊँ ।
 20. अदालती शुल्क पछि बुझाउने गरी सुविधा पाऊँ ।
 21. छुट प्रमाण पेस गरेको बारे ।
 22. फैसला आदेश संशोधन गरिपाऊँ।
 23. धरौट तारेख पाऊँ ।
 24. फैसला आदेशको जानकारी पाऊँ ।
 25. थुनामा परेको जानकारी बारे ।
 26. मिलापत्रको जानकारी गराइपाऊँ ।
 27. सम्पत्ति रोक्का. राखिपाऊँ ।
 28. तारेखमा बस्न पाउँ।
 29. गुज्रेको तारखि थामी मुद्दा सकार गर्न अनुमति पाऊँ।
 30. मुद्दाको कारबाही रोकिपाऊँ ।
 31. गुज्रेको तारिख थामिपाऊँ ।
 32. बढी रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गरिपाऊँ ।
 33. जेथाको सट्टा नगद धरौटी दाखिला गरिपाऊँ ।
 34. जेथा परिर्वतन गरिपाऊँ ।
 35. गुज्रेको म्याद थामिपाऊँ।
 36. फौजदारी गुज्रेको तारिख थामिपाऊँ ।
 37. साक्षीको सुरक्षा प्रबन्ध गरिपाऊँ ।
 38. वारेस बदर गरी तारिख सकार गरिपाऊँ।
 39. वारिस नियुक्ति गर्न अनुमति पाऊँ।
 40. मुद्दा मुलतबीमा राखिपाऊँ ।
 41. प्रमाण पेस गर्न अनुमति पाऊँ ।
 42. कारणी उपस्थित गराएको ।
 43. रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गरिपाऊँ।
 44. धरौटी रकम फिर्ता पाऊँ ।
 45. अदालती शुल्क फिर्ता पाऊँ।
 46. नगद धरौट जम्मा गरेको ।
 47. बैक जमानत दिइएको ।