सर्वोच्च अदालत नेपाल


पूर्व रजिस्ट्रारहरू

सि.नं. नाम देखि सम्म कैफियत
श्री मुक्तिनाथ मैनाली २०१३ - --
श्री बालकृष्ण खरेल २०१४ -- --
श्री ढुण्डिनाथ उपाध्याय २०१५/१२/२५ -- का. मु.
श्री ईश्वरीराज मिश्र २०१६/०५/१० २०१६/१०/०३
श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान २०१६/१०/०४ २०१७/०५/२२ का. मु.
श्री शंकरप्रसाद रिजाल २०१७/०५/२३ २०१८/११/२६
श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह २०२०/१२/२७ २०२७/०९/२०
श्री पृथ्वीबहादुर सिंह २०२७/०९/२० --
श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह २०३० २०३२/०५/०८
१० श्री खडानन्दप्रसाद उपाध्याय २०३२/०५/०८ २०३४/०१/०२
११ श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान २०३४/०३/२० २०३८/०४/१७
१२ श्री रिद्दिमान बज्राचार्य २०३८/०४/०९ २०४८/०६/०४
१३ श्री गोपालप्रसाद खत्री २०४८/०६/०८ २०४९/१०/१५
१४ श्री तर्कराज भट्ट २०५०/०१/०१ २०५०/०३/२४ का. मु.
१५ श्री माधबदत्त भट्ट २०५०/०३/२४ २०५४/०५/१०
१६ श्री बद्रीकुमार वस्नेत २०५४/०५/११ २०५६/०२/३१
१७ श्री निर्मलकुमार ढुङ्गाना २०५६/०३/०१ २०५७/०२/२२ निमित्त
१८ श्री श्रीप्रसाद पण्डित २०५७/०२/२३ २०६२/०१/२३  
१९ डा. रामकृष्ण तिमल्सेना २०६२/०१/२४ २०६३/०४/०१ का. मु.
२० डा. रामकृष्ण तिमल्सेना २०६३/०४/०१ २०६८/०३/२६  
२१ श्री लोहितचन्द्र शाह २०६८/०३/२६ २०६८/०३/३२ निमित्त
२२ श्री लोहितचन्द्र शाह २०६८/०४/०१ २०६८/०९/३१ का. मु.
२३ श्री लोहितचन्द्र शाह २०६८/१०/०१ २०६९/०४/०१ निमित्त
२४ श्री लोहितचन्द्र शाह २०६९/०४/०२ २०७१/०५/२६
२५ श्री श्रीकान्त पौडेल २०७१/०५/२६ २०७२/०४/०७ निमित्त/ का .मु
२६ श्री श्रीकान्त पौडेल २०७२/०४/०८ २०७३/०९/२८
२७ श्री नृपध्वज निरौला २०७३/१०/०६ २०७४/०३/२७
२८ श्री महेन्द्रनाथ उपाध्याय २०७४/०४/१८ २०७४/०९/२७ का. मु.
२९ श्री महेन्द्रनाथ उपाध्याय २०७४/०९/२८ २०७५/१२/२४
३० श्री लालबहादुर कुँवर २०७५/१०/१४ २०७७/१०/२८
३१ श्री निर्मला पौडेल भट्टराई २०७७/१०/२९ २०८०/०९/१५
३२ श्री नारायण प्रसाद पन्थी २०७६/०१/०२ २०७६/०१/१६ का. मु.
३३ श्री नारायण प्रसाद पन्थी २०७६/०१/१७ २०८१/०१/१२